Педагогически метод ХАБА

Основни принципи: Резултати, които могат да се постигнат: По този метод е създаден проект, които е приложен в няколко детски градини в Пловдив и Пазарджик със съдействието на доц. д-р Елена Събева, от пловдивския педаготически университет. Според доц. д-р Елена Събева ХАБА е:Форма, метод, средство за педагогическо взаимодействие, посредством което се постигат следните цели: