Педагогически метод ХАБА

Основни принципи:

 • – РАВНОПОСТАВЕНОСТ (учителят участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);
 • – ИДЕНТИЧНОСТ (всеки участник в школата има привилегия да носи отличителни знаци на школата);
 • – ОТГОВОРНОСТ (отговорно отношение при спазване на игровите правила и опазването на игровия материал);
 • – ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД (съобразяване с индивидуалността и интересите на децата);
 • – ЕКИПНОСТ (открита комуникация, градивност и новаторство в съвместната работа на екипа – педагози-родители-организатори-институции).

Резултати, които могат да се постигнат:

 • 1) Създаване на траен интерес у деца и възрастни (учители и родители) към образователните игри ХАБА;
 • 2) Развиване на емоционалната интелигентност у децата;
 • 3) Формиране на умения за детерминиране поведението на децата в игровите правила и правилата за организацията на играта;
 • 4) Създаване на условия за споделяне на общата победа и загуба от играта;
 • 5) Затвърждаване познанията на децата за околния свят- предметен и социален;
 • 6) Стимулиране общуването между децата с цел взаимоопознаване и самопознание;
 • 7) Възпитаване на хуманни взаимоотношения в процеса на играта (честна игра, толерантност, приемане на загуба, поздрав за победителя и др.)

По този метод е създаден проект, които е приложен в няколко детски градини в Пловдив и Пазарджик със съдействието на доц. д-р Елена Събева, от пловдивския педаготически университет.

Според доц. д-р Елена Събева ХАБА е:
Форма, метод, средство за педагогическо взаимодействие, посредством което се постигат следните цели:

 • Х – армония във взаимоотношенията
 • А – втодидактизъм (самообучение)
 • Б – орбеност и честна игра
 • А – социране към регламентирана с игрови правила дейност